Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Informacje ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej www.go4x4.eu na które składa się sprzedaż towarów i usług. 
 2. Sklep internetowy jest prowadzony przez jest Go4x4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-020 Wrocław, ulica Piłsudskiego numer 74 lok. 320, numer REGON: 389080368 oraz NIP: 8971892620, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903599.
 3. Przeglądanie asortymentu w Sklepie internetowym, nie wymaga rejestracji, ani zakładania Konta w Sklepie internetowym przez Użytkownika.  
 4. Go4x4 nie pobiera opłat za rejestrację i zakładania konta w Sklepie internetowym. 

§ 2. Definicje 

Administrator – Go4x4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu;

Gość – to jest Klient, który korzysta z funkcjonalności oferowanych przez Sklep internetowy bez zakładania Konta w sklepie internetowym;

Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego; 

Konto – dostępne po rejestracji Klienta indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacje o zamówieniach Klienta składanych w Sklepie internetowym; 

Sklep internetowy – platforma internetowa znajdująca się na stronie www.go4x4.eu za pośrednictwem której Administrator świadczy usługi sprzedaży produktów i usług;

Polityka cookies – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i analizowania ruchu na stronie Sklepu internetowego oraz do  dostosowania treści reklamowych w formie graficznej i tekstowej Gości i Klientów Sklepu internetowego znajdujący się pod adresem www.go4x4.eu/COOKIES;

Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Gości i Klientów Sklepu internetowego znajdujący się pod adresem www.go4x4.eu/RODO;  

Regulamin – niniejszy regulamin;

Ustawa – to jest ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Zarejestrowany Klient – to jest Klient, który zarejestrował swoje Konto; 

§ 3. Zasady korzystania z Platformy Internetowej 

 1. Działanie Sklepu internetowego odbywa się przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, na zasadach określonych w Polityce prywatności i Polityce cookies. 
 2. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Klient zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, spowodowane problemami technicznymi. 

§ 4. Klient  

 1. W ramach Sklepu internetowego nabywania towarów i usług może dokonywać Klient, który spełnia łącznie następujące kryteria: 
  1. ukończył 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
  2. składa zamówienia, jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c;
 2. Klient nie musi posiadać Konta, aby móc korzystać z Sklepu internetowego w zakresie przeglądania oferty. 
 3. Administrator umożliwia nabywanie towarów i usług w Sklepie Internetowym przez Zarejestrowanych Klientów.  

§ 5. Rejestracja Konta oraz zasady korzystania z Konta 

 1. Administrator udostępnia Klientom możliwość założenia Konta w Sklepie internetowym. 
 2. Konto jest dostępne po rejestracji Klienta w Sklepie internetowym. 
 3. Konto stanowi zbiór informacji dotyczących Klienta oraz informacje o zamówionych przez Klienta towarach i usługach, formach płatności, dokumentach potwierdzających dokonane nabycie towarów i usług. 
 4. Klient może zarejestrować Konto poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Sklepu internetowego pod adresem: www.go4x4.eu/rejestracja.
 5. W celu zarejestrowania konta wymagane jest:  
 1. podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, telefonu, ewentualnie numeru NIP;
 2. ustanowienie  hasła;
 3. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką cookies oraz akceptacji ich postanowień;
 4. złożenie oświadczenia potwierdzającego ukończenie 18 roku życia;
 1. Po przesłaniu przez Klienta formularza rejestracyjnego Administrator przesyła do Klienta wiadomość email, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta, zawierającą link aktywacyjny do Konta. 
 2. Po aktywacji Konta przez Klienta, klient uzyskuje status Zarejestrowanego Klienta.
 3. Klient powinien korzystać z Konta oraz z innych usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu. W przypadku naruszenia zasad wskazanych w zdaniu poprzednim Administrator może dokonać zablokowania Konta, bez prawa Klienta do żądania od Administratora jakiekolwiek rekompensaty lub odszkodowania.
 4. Klient może usunąć swoje Konto poprzez przesłanie wiadomości email z żądaniem usunięcia Konta, na następujący adres poczty elektronicznej: hello@go4x4.eu
 5. Konto usuwane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni. 
 6. Po usunięciu Konta przez Klienta nie ma możliwości jego przywrócenia. 

§ 6. Informacja o produktach dostępnych w Sklepie internetowym 

 1. Administrator w ramach Sklepu Internetowego sprzedaje i dostarcza produkty wolne od wad, w opakowaniach przewidzianych przez producenta. 
 2. Administrator jest odpowiedzialny względem Klienta za wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) produktu zakupionego w ramach Sklepu internetowego na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
 3. Informacje o produktach, w tym ceny, zdjęcia i opisy produktów widniejące w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 4. Ceny wszystkich produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. 
 5. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.  
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów oferowanych w Sklepie internetowym, kosztów dostawy zamówienia, zamieszczania informacji o nowych produktach, wycofywania produktów z oferty sklepu, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych, jak również wprowadzenia w nich zmian, w sposób nienaruszający praw nabytych przez Klienta.
 7. Do każdego zakupu dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT w zależności od wyboru Klienta. Klient posiadający Konto otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT poprzez udostępnienie właściwego dokumentu na Koncie. 

§ 7. Składanie i realizacja zamówień 

 1. Zakupów towarów i usług w Sklepie internetowym można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. 
 2. Zamówienie jest składane poprzez dokonanie wyboru produktów lub usług, udzielenie i zatwierdzenie odpowiednich informacji zgodnie z funkcjonalnością Sklepu internetowego.
 3. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta Administrator wysyła potwierdzenie otrzymania oferty Klienta zgodnie z treścią zamówienia. 
 4. Potwierdzenie to zostanie wysłane niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania zamówienia.  
 5. W razie przyjęcia zamówienia przez Administratora, Administrator prześle do Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o realizacji zamówienia. 
 6. Z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Administratora zostaje zawarta z Klientem umowa sprzedaży produktów lub usług wskazanych w zamówieniu. 
 7. Dostępność informacji o produktach w Sklepie internetowym nie oznacza dostępności tych produktów. 
 8. W przypadku niedostępności całości lub części produktów objętych zamówieniem, Administrator niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta. Administrator ma prawo anulować zamówienie w całości lub w części. Jedna na żądanie Klienta zamówienie będzie anulowane w całości. 
 9. W razie anulowania zamówienia Klienta po dokonaniu zapłaty ceny Administrator niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności za anulowane zamówienie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od wysłania do Klienta informacji o anulowaniu zamówienia. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 10. Administrator ma prawo do kontaktu telefonicznego z Klientem, w celu potwierdzenia zamówień, w szczególności zamówień o dużej wartości.
 11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te promocyjne produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

§ 8. Dostawa zamówień

 1. Dostawy produktów zakupionych w ramach Sklepu internetowego są realizowane wyłącznie do miejsc dostawy zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. 
 3. Administrator realizuje dostawy kurierem, jak również umożliwia odbiór produktów w magazynie Administratora. Usługi wykonywane są w miejscu wskazanym przez Administratora. 
 4. Dostawy są realizowane przy zamówieniach po zaksięgowaniu wpłaty lub płatnych przy odbiorze w magazynie Administratora, zgodnie z zasadami opisanymi w § 9 Regulaminu.
 5. W przypadku odbioru zamówienia w magazynie Administratora, Klient zobowiązany jest okazać swój dokument tożsamości.  
 6. W przypadku odbioru zamówienia w magazynie Administratora, Klient powinien odebrać zamówione produkty w terminie 7 dni od poinformowania go o tym, że zamówienie jest gotowe do odbioru. Po bezskutecznym upływie tego terminu nieodebrane zamówienie zostanie anulowane. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w razie nieodebrania zamówienia od kuriera. Do anulowania zamówienia stosuje się odpowiednio zapis § 7 ust. 9 Regulaminu.
 7. Koszty dostawy zostaną uwzględnione na paragonie albo fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w opcji dostawy. 

§ 9. Formy płatności  

 1. Za nabywane towary i usługi w Sklepie internetowym możliwe następujące formy płatności: 
 1. elektroniczne formy płatności (bankowy przelew elektroniczny, karta płatnicza), które są obsługiwane przez system firmy PayU S.A. (www.payu.pl) – rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego po zawarciu umowy i pozytywnej weryfikacji transakcji płatniczej przez podmiot realizujący płatności;
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze produktu – gotówka lub kartą;
 1. Wybór formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia przez Klienta. 
 2. Za moment dokonania płatności uważa się pozytywny wynik weryfikacji dokonanej płatności. 

§ 10. Odstąpienie od umowy 

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia, którego Klient wszedł w posiadanie produktu, lub którego osoba trzecia inna niż przewoźnik i pisemnie upoważniona przez Klienta weszła w posiadanie produktu. 
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Administratora w terminie wskazanym w zdaniu wcześniejszym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://go4x4.eu/odstapienie.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć także w formie pisemnej przesyłając pismo na adres Administratora, poprzez skanu pisma na adres email: zwroty@go4x4.eu
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 6. Na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie Klient może odstąpić zarówno w zakresie całego zamówienia, jak też w odniesieniu do niektórych tylko produktów ujętych w zamówieniu, chyba że co innego wynika z warunków akcji promocyjnej prowadzonej, w ramach której zakupiony został dany produkt, albo w ramach sprzedaży kompletu produktów.
 7. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Administratora). 
 8. Administrator może jednakże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanych produktów, które były objęte odstąpieniem od umowy. 
 9. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 10. Klient ma obowiązek zwrócić produkt, w zakresie którego odstąpił od umowy z Administratorem, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie produktu przed jego upływem. 
 11. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu ponosi Klient, chyba że Administrator wyraźnie zgodzi się na ich poniesienie. 
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Dla uniknięcia wątpliwości, Administrator  informuje, że zgodnie z art. 38 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
 1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

§ 11. Reklamacje 

 1. Klient może złożyć Administratorowi reklamację na działanie Sklepu internetowego. 
 2. Reklamację należy złożyć Administratorowi w terminie do 30 dni od wydarzenia dającego podstawę do złożenia reklamacji. 
 3. Reklamacje należy zgłaszać mailem na adres: reklamacje@go4x4.eu 
 4. Reklamacja powinna zawierać: 
 1. imię i nazwisko zgłaszającego;
 2. adres mailowy do korespondencji;
 3. opis przyczyny złożenia reklamacji;
 4. ewentualne żądanie zgłaszającego; 
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania. 
 2. O decyzji Administratora Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji. 
 3. Zasady i warunki składania reklamacji oraz korzystania z uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 12. Gwarancja 

 1. Produkty sprzedawane przez Administratora mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta.
 2. Administrator nie udziela dodatkowych gwarancji na oferowane produkty. 
 3. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji producenta nie ogranicza praw Klienta wobec Administratora wynikających z rękojmi oraz Ustawy. 

§ 13. Dane osobowe oraz ich przetwarzanie. 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Go4x4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-020 Wrocław, ulica Piłsudskiego nr 74 lok. 320.
 3. Dane kontaktowe admiratora ochrony danych osobowych: numer telefonu: +48 530 302030, email: hello@go4x4.eu. 
 4. Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące danych osobowych Klienta Administrator  podaje Klientowi podczas przekazywania danych osobowych przez Klientów. 
 5. Szczegóły w zakresie polityki danych osobowych Klienta określone są w Polityce Prywatności. 
 6. W zakresie opisanym w Regulaminie Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w ramach Sklepu internetowego, a w szczególności w celu realizacji umowy sprzedaży, obsługi Klienta, realizowania praw Klienta opisanych w regulaminie, Kodeksie cywilnym oraz Ustawi. 
 7. Informacje o prawach, osoby, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych przez Administratora, dostępne są w Polityce Prywatności oraz na stronie internetowej Administratora, jak również w linku zamieszczanym w wiadomościach email Administratora.

§ 14. Postanowienia końcowe. 

 1. Administrator może dokonywać zmian postanowień Regulaminu. 
 2. Wszelkie zmiany będą obowiązywały po upływie 14 dni od opublikowania informacji o zmianach na stronie internetowej Sklepu internetowego. 
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte przez Klienta na podstawie poprzednio obowiązującego Regulaminu. 
 4. W wypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Klient powinien złożyć wniosek o usunięcie swojego Konta.
 5. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. 

§ 15. INFORMACJA DLA KLIENTA 

Zgodnie z art. 8 Ustawy Administrator przekazuje następujące informacje dla Klienta: 

 1. Główne cechy świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumienia się z Klientem: 

Ze względu na zróżnicowany charakter oferowanych przez Administratora towarów i usług informacje i cechy produktów są umieszczane w opisie produktów, i te cechy są zgodne z zawieraną przez Klienta umową sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora. 

Szczegóły oraz charakter zamówienia, jak również sposób porozumiewania się z konsumentem opisany został szczegółowo w Regulaminie. 

 1. Dane identyfikacyjne Administratora, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa:

Go4x4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-020 Wrocław, ulica Piłsudskiego numer 74 lok. 320.

Dane kontaktowe: numer telefonu: +48 530 302030, email: hello@go4x4.eu.  

numer REGON: 389080368 oraz NIP: 8971892620, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903599

 1. Adres przedsiębiorstwa Administratora, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z Administratorem:

Go4x4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-020 Wrocław, ulica Piłsudskiego numer 74 lok. 320.

Dane kontaktowe: numer telefonu: +48 530 302030, email: hello@go4x4.eu.  

 1. Adres, pod którym Klient może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3 powyżej 

Nie dotyczy. 

 1. Łączna cenie lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które Klient jest zobowiązany ponieść:

Cena za produkty zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym każdorazowo wynika z zakresu zamówienia i zakresu nabywanych towarów lub usług. Informacja o dostępnych produktach, w tym ich cenach oraz proces składania zamówienia opisane są w Regulaminie. Ponadto ceny są zawsze ujawnione przy konkretnych produktach. Ceny usług mogą być ustalane w trakcie uzgadniania zakresu usług przez Klienta z Administratorem. Ceny i koszty są określane jako brutto w złotych polskich.

 1. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się:

Administrator nie pobiera żadnych opłat za korzystanie przez Klienta ze środków porozumiewania się na odległość. Jedyne możliwe koszty obciążające Klienta to koszty, które mogą wynikać z tytułu umów zawartych pomiędzy Klientem, a podmiotem innym niż Administrator, w szczególności podmiotem dostarczającym Klientowi dostęp do sieci Internet. 

 1. Sposób i termin zapłaty:

Termin i sposób zapłaty wynika z  § 8 ust. 4 oraz § 9 Regulaminu. 

 1. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Administratora oraz stosowanej przez Administratora procedurze rozpatrywania reklamacji:

Sposób spełnienia świadczenia opisany został w § 7 i § 8 Regulaminu.  

Procedura rozpatrywania reklamacji złożonych przez Klienta opisana została w § 11 Regulaminu. 

 1. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do Ustawy:

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy opisany jest w § 10 Regulaminu.  Formularz zgodny z załącznikiem nr 2 do Ustawy znajduje się pdo adresem: https://go4x4.eu/odstapienie

 1. Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą:

Zasady dokonywania zwrotu produktów zakupionych przez Klienta opisane zostały w § 10 Regulaminu. 

 1. Obowiązek zapłaty przez Klienta poniesionych przez Administratora uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli Klient odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy:

Nie dotyczy. 

 1. Brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy 

Sytuacje, w których Klient traci prawo do odstąpienia od umowy opisane zostały w § 10 ust. 13 Regulaminu. 

 1. Obowiązek Administratora do dostarczenia rzeczy bez wad: 

Obowiązek został opisany w § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu. 

 1. Istnienie i treść gwarancji i usługi posprzedażowe oraz sposób ich realizacji:

Wymienione kwestie opisane zostały w § 12 Regulaminu. 

 1. Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim:

Administrator  nie posiada, ani nie stosuje się do kodeksów dobrych praktyk, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 1. Czas trwania umowy lub sposób i przesłanki wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu:

Nie dotyczy. 

 1. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy:

Co do zasady Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny na zamówione towary i wykonane usługi. Dodatkowo zobowiązany jest do korzystania z nabytych rzeczy zgodnie z ich przeinaczeniem, instrukcjami i wskazaniami producenta. 

 1. Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Klient jest zobowiązany spełnić na żądanie Administratora: 

Nie dotyczy. 

 1. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środkach ich ochrony:

Nie dotyczy. 

 1. Mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Administrator wie lub powinien wiedzieć:

Nie dotyczy. 

 1. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:

Administrator nie przewiduje możliwości korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.