Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Go4x4 sp. z o.o. wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),

Administratorem danych osobowych jest Go4x4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-020 Wrocław, ulica Piłsudskiego numer 74 lok. 320:

 1. z którą prowadzą Państwo korespondencję (Nadawcy i odbiorcy korespondencji);
 2. z którą zawarli Państwo umowę albo prowadzą negocjacje przed zawarciem umowy (Klienci, kontrahenci, potencjalni klienci);
 3. dla której wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (Marketing, potencjalni klienci);
 4. z którą utrzymują Państwo kontakty służbowe lub biznesowe (Kontrahenci, kontakty służbowe);
 5. do której skierowali Państwo korespondencję albo złożyli reklamację (Nadawcy i odbiorcy korespondencji, reklamacje);
 6. która przetwarza Państwa dane w prawnie usprawiedliwionych celach (Marketing, windykacja oraz postępowania sądowe i administracyjne, urzędy);

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prowadzenie korespondencji, zawarcia umowy z Administratorem, otrzymania oferty handlowej, utrzymywania kontaktów służbowych i biznesowych, uzyskania odpowiedzi na korespondencję, albo rozpatrzenia reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania przez Administratora ww. czynności.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Dane kontaktowe Administratora: Go4x4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-020 Wrocław, ulica Piłsudskiego numer 74 lok. 320, numer telefonu: +48 530 302030, email: hello@go4x4.eu.

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 1. „Nadawcy i odbiorcy korespondencji”:
 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres e-mail,
 • nazwa i adres firmy.
 1. „Klienci, kontrahenci”:
 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres korespondencyjny,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • seria i numer dowodu tożsamości (w zakresie zbywania pojazdów),
 • obywatelstwo,
 • numer Identyfikacji Podatkowej, Regon,
 • stan cywilny (w zakresie zbywania pojazdów),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • nazwa firmy, adres siedziby firmy.
 1. „potencjalni klienci”:
 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres korespondencyjny,
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
 • numer Identyfikacji Podatkowej, Regon,
 • stan cywilny (w zakresie zbywania pojazdów),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • nazwa firmy, adres siedziby firmy.
 1. „marketing”:
 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • IP komputera,
 • numer Identyfikacji Podatkowej.
 1. „kontakty służbowe”:
 • nazwiska i imiona,
 • miejsce pracy,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • stanowisko
 1. „reklamacje”:
 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 1. „windykacja oraz postępowania sądowe i administracyjne”:
 • nazwiska i imiona,
 • adres zamieszkania lub adres do korespondencji w przypadku osób fizycznych,
 • adres siedziby lub adres do doręczeń w przypadku przedsiębiorców,
 • PESEL lub NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu.
 1. „urzędy”:
 • imię i nazwisko urzędnika,
 • numer telefonu,
 • stanowisko, funkcja, miejsce sprawowania urzędu,
 • adres do doręczeń,
 • adres e-mail

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:

 1. „Nadawcy i odbiorcy korespondencji”:
 • Prawnie usprawiedliwione cele (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – celem tym jest organizacja i  ewidencjonowanie przychodzącej i wychodzącej korespondencji.
 1.  „Klienci, kontrahenci”:
 • Realizacja umowy lub podejmowanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy i jej wykonania,
 • Realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z prawa (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – celem wypełnienia obowiązków podatkowych oraz ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej,
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – celem realizacji marketingu własnego Administratora.
 1. „potencjalni klienci”:
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) – celem doprowadzenia do zawarcia umowy, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • Realizacja umowy lub podejmowanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – – celem doprowadzenia do zawarcia umowy, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – celem realizacji marketingu własnego Administratora, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. „marketing”:
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) – celem realizacji marketingu własnego Administratora, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – celem realizacji marketingu własnego Administratora, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną,
 1. „kontakty służbowe”:
 • Prawnie usprawiedliwione cele (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – celem tym jest kontakt z pracownikami kontrahentów, partnerów biznesowych, a zakres przetwarzanych danych  nie wkracza w sferę prywatności osoby fizycznej,
 • Realizacja umowy lub podejmowanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – celem realizacji marketingu własnego Administratora, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, doprowadzenia do zawarcia umowy.
 1. „reklamacje”:
 • Realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO):
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) – celem ochrony praw konsumentów z tytułu rękojmi,
 • Realizacja umowy lub podejmowanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO) – celem jest należyte wykonanie zobowiązań umownych przez Administratora względem konsumenta,
 • Prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – celem obrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami.
 1. „windykacja oraz postępowania sądowe i administracyjne”:
 • Prawnie usprawiedliwione cele admiratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – celem ochrony praw Administratora.
 1. „urzędy”:
 • Prawnie usprawiedliwione cele (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) – celem ochrony uzyskiwania i ochrony praw Administratora,
 • Realizacja uprawnienia lub obowiązku wynikającego z prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO) – art. 126 §2 kodeksu postępowania cywilnego, art. 63 §2 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z §28 ust. 2 Prawa budowlanego, ustawa Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi art. 46 §2.

Odbiorcy danych osobowych.

Administrator danych informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

 1. Upoważnionym pracownikom albo współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych,
 2. Administratorom i dostawcom systemów informatycznych oraz usług hostingowych,
 3. Przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
 4. Przedsiębiorcom świadczącym usługi prowadzenia i badania ksiąg rachunkowych,
 5. Przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie archiwizacji oraz niszczenia dokumentów,
 6. Doradcom podatkowym, kancelariom prawnym oraz notarialnym świadczącym usługi prawne,
 7. Zakładom ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym w przypadku zawarcia lub wykonywania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilne,
 8. Przedsiębiorcom świadczącym usługi udostępniania podpisu elektronicznego w celu zawarcia umowy najmu,
 9. Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz organom ścigania, organom wymiaru sprawiedliwości oraz komornikom sądowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Okresy przechowywania danych osobowych:

 1. „Nadawcy i odbiorcy korespondencji”:
 • 2 lata od dnia ostatniej korespondencji.
 1.  „Klienci, kontrahenci”:
 • 10 lat od dnia wykonania umowy przez Administratora.
 1. „potencjalni klienci”:
 • 2 lata od dnia ostatniej korespondencji.
 1. „marketing”:
 • 2 lata od dnia ostatniej korespondencji.
 1. „kontakty służbowe”:
 • 2 lata od dnia ostatniej korespondencji.
 1. „reklamacje”:
 • 10 lat od dnia wykonania zobowiązania przez Administratora.

„windykacja oraz postępowania sądowe i administracyjne”:

 • 5 lat od zakończenia postępowania egzekucyjnego.
 1. „urzędy”:
 • 5 lat od zakończenia postępowania sądowego lub administracyjnego.

Uprawnienia przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych:

 1. Prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed otrzymaniem oświadczenia o cofnięciu zgody – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. Prawo dostępu do treści danych osobowych – art. 15 RODO,
 3. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO,
 4. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO,
 5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 RODO,
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania zestawu danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – art. 20 RODO – dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO albo w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – art. 21 RODO,

W celu realizacji ww. praw prosimy o kontakt: Go4x4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 50-020 Wrocław, ulica Piłsudskiego numer 74 lok. 320, numer telefonu: +48 530 302030, email: hello@go4x4.eu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w każdym czasie poprzez przesłanie korespondencji pocztą na adres Administratora albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@go4x4.eu.

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.